Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

W JEGO RĘKU

Odnowa w Duchu Świętym

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Pwt 33.3

 

FUNDACJA „NOWE ŻYCIE” W ZAMOŚCIU

I. Fundacja

Nazwa podmiotu: Fundacja „Nowe Życie”

Siedziba i adres: Zamość 22-400, ul. Kilińskiego 84b

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.04.2004 r.

Numer KRS: 0000204703

Numer REGON: 951209761

NIP: 9222669501

Konto Fundacji:

PKO BP S.A. I Oddział w Zamościu

numer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876

 

II. Zakres działalności statutowej i formy jej prowadzenia

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ edukacji poprzez kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, edukację, także młodzieży, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania;

b/ kultury poprzez: 1) prowadzenie ośrodków kultury klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury, spełnianie funkcji użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów; 2) organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży, koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.wydawanie gazet;

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

c/ działalności związanej ze sportem poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ opieki wychowawczej i społecznej w postaci

-opieki społecznej dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,

-działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,

– wychowawczej działalności prewencyjnej zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wychowania w trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej,

-odwiedzania osób starych,

-konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,

-opieki i doradztwa dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,

-działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej,

-działalności polegającej na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., łącznie z działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

-działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

-działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

b/ prowadzeniabibliotek nie publicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych

c/ kultury poprzez:

1)działalności kółekmuzycznych, artystycznych, teatralnych, filozoficzno teologicznych i innych;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych;

3) pozostałą działalność wydawniczą;

4) produkcję przedstawień teatralnych;

 

Konto Fundacji:

PKO BP S.A. I Oddział w Zamościu

numer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876

Fundacja „Nowe Życie” w Zamościu

ul. Kilińskiego 84b

22-400 Zamość

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000204703

Zobacz także:

2020

Sprawozdanie z działalności 2020r.

2019

Sprawozdanie z działalności 2019r.

2018

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

II. Zakres działalności statutowej i formy jej prowadzenia

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ edukacji poprzez kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, edukację, także młodzieży, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania;

b/ kultury poprzez: 1) prowadzenie ośrodków kultury klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury, spełnianie funkcji użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów; 2) organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży, koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.wydawanie gazet;

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

c/ działalności związanej ze sportem poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ opieki wychowawczej i społecznej w postaci

–     opieki społecznej dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,

–     działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,

– wychowawczej działalności prewencyjnej zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wychowania w trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej,

–     odwiedzania osób starych,

–     konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,

–     opieki i doradztwa dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,

–     działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej,

–     działalności polegającej na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., łącznie z działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

–     działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

–     działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

b/ prowadzeniabibliotek nie publicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych

c/ kultury poprzez:

1)działalności kółekmuzycznych, artystycznych, teatralnych, filozoficzno teologicznych i innych;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych;

3) pozostałą działalność wydawniczą;

4) produkcję przedstawień teatralnych;

III.Realizacja celów statutowych

1. Konferencja szkoleniowa w Zamościu.

2. Warsztaty w Łabuńkach, działalność zespołu muzycznego.

3. Obóz rekreacyjno – edukacyjny w Wybrzeżu n. Sanem.

4. Spotkanie mężczyzn z Donaldem Turbittem.

5. Spotkanie Alfa.

Ad. 1.  Konferencja szkoleniowa w Zamościu

W dniach 13-15 lutego 2009 r. w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu Fundacja“Nowe Życie” zorganizowała konferencję szkoleniową. Zaproszony gość – Ks. Waldemar Kostrubiec, ówczesny proboszcz parafii Św. Michała obecnie parafii Wniebowzięcia NMP w Łukowej, przybliżał jej uczestnikom tematykę duchowości osób świeckich, m.in. w oparciu o adhortację apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II “Christifideis laici”. Program spotkania obejmował także dzielenie się przez uczestników swoimi spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami w małych grupach oraz wspólną Mszę Świętą.

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i innych miejscowości.

Ad. 2.  Warsztaty w Łabuńkach, działalność zespołu muzycznego.

W dniach 21-22 marca 2009 roku  w Domu Misyjnym Świętego Ducha w Łabuńkach  odbyły się warsztaty muzyczne dla członków działającego pod opieką Fundacji zespołu muzycznego. Program warsztatów obejmował zajęcia z emisji głosu poprowadzone przez Annę Niderlę – polonistkę, członkinię chóru “Gospel Rain”, wykłady i zajęcia poprowadzone przez Andrzeja Bulicza – teologa, lidera uwielbienia, a także spotkania w mniejszych grupach, wspólną modlitwę i muzykowanie.

W dniu 4 kwietnia 2009 r. zespół muzyczny zagrał koncert połączony z modlitwą uwielbienia na zakończenie rekolekcji wielkopostnych w kościele Św. Michała w Zamościu. Podobny koncert miał miejsce w dniu 25 lipca 2009 r. w ramach Tygodnia dla Rodziny odbywającego się w kościele w Żdanowie.

Fundacja w 2009 r. zakupiła dla zespołu muzycznego nowe mikrofony i statywy.

Ad. 3. Obóz rekreacyjno – edukacyjny w Wybrzeżu n. Sanem.

Obóz rekreacyjno – edukacyjny w Wybrzeżu nad Sanem odbył się w dniach 4-11 lipca 2009 r.

Po raz kolejny został on zorganizowany przez Fundację w Ośrodku Młodzieżowym KSM „Nadzieja”, wzięło w nim udział 106 osób z Zamościa, Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego i innych miejscowości regionu, w tym całe rodziny z dziećmi oraz osoby samotne. Tradycyjnie już znaczny odsetek uczestników obozu stanowiła młodzież, wywodząca się z różnych środowisk – także z rodzin dotkniętych ubóstwem i patologią.

Tym razem gościem prowadzącym wykłady dla uczestników obozu był Ks. dr Andrzej Cieślik – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz Centrum Służby Rodzinie i Życiu, duszpasterz Sosnowieckich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, autor książek. Jego prelekcje dotyczyły m.in. struktury i środowiska Kościoła, roli i funkcjonowania wspólnot w Kościele, odmienności i wzajemnego uzupełniania się mężczyzn i kobiet, wspierania osób śmiertelnie chorych, dostrzegania Boga w naszej rzeczywistości.

Każdego dnia obozu uczestnicy spotykali się na wspólnej modlitwie porannej i wieczornej, wykładach, Mszy Świętej. Część wykładów miała charakter stanowy (odbywały się one wówczas oddzielnie dla mężczyzn, kobiet, młodzieży). Uczestnicy wyjazdu brali też udział w  spotkaniach  małych grup ustalonych na stałe na czas obozu. Spotkania te umożliwiały lepsze zrozumienie treści wykładów, podzielenie się osobistym doświadczeniem, zawiązanie bliższych relacji. Dla dzieci zorganizowano specjalne zajęcia m.in. zabawy i gry ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne prowadzone przez opiekunów. Uczestnicy obozu sami troszczyli się o utrzymanie porządku w budynku, pomagali również przy nakrywaniu do stołu i podawaniu posiłków. Czas wolny od programowych zajęć osoby biorące udział w obozie wykorzystywały na uprawianie sportu i spacery po okolicy.

Ad. 4. Spotkanie mężczyzn z Donaldem Turbittem.

W dniu 5 sierpnia 2009 r. w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu odbyło się spotkanie adresowane do mężczyzn, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Prelekcję w jego trakcie wygłosił Donald Turbitt – amerykański katolicki lider świecki pochodzenia irlandzkiego, założyciel Ruchu Św. Józefa, emerytowany nowojorski strażak i biznesmen, ojciec, mąż i dziadek. Fundacja “Nowe Życie” wsparła finansowo organizację tego spotkania.

Ad. 5. Spotkanie Alfa.

W dniach 23-24 października 2009 r. Fundacja “Nowe Życie” zorganizowała w Zamościu konferencję dla osób pragnących w przyszłości brać udział w prowadzeniu kursów Alfa. Wykłady poprowadziła Stanisława Iżyk-Dekowska – Dyrektor Krajowego Biura Alfa oraz jej współpracownicy. Pod patronatem i ze środków finansowych Fundacji od 2010 r. ewangelizacyjne kursy Alfa będą odbywać się w Zamościu, zaś październikowa konferencja stanowiła pierwszy krok na drodze przygotowań do nich.

IV.Zdarzenia prawne o skutkach finansowych

1/W dniu 2 stycznia 2009 r. Fundacja Nowe Życie” reprezentowana przez Prezesa Zarządu Iwonę Ziółkowską zawarła z Haliną Łobacz, właścicielką budynku mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Akacjowej 9 umowę użyczenia na potrzeby Fundacji lokalu mieszkalnego o pow. 12 m² znajdującego się w tym budynku na okres od 2.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

3/ W dniu 4 lipca 2009 r. Fundacja Nowe Życie” reprezentowana przez Prezesa Zarządu Iwonę Ziółkowską i Wiceprezesa Zarządu Kalinę Trojanowską zawarła z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej umowę o zapewnienie pobytu i wyżywienia uczestnikom obozu rekreacyjno – edukacyjnego w Ośrodku Młodzieżowym KSM „Nadzieja” położonym w miejscowości Wybrzeże w terminie od 4 do 11 lipca 2009 r. Fundacja zobowiązała się zapłacić Stowarzyszeniu kwotę 27 580 zł. za wszystkie świadczenia spełniane na jej rzecz w wykonaniu powyższej umowy.

V. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MK 16, 15-18

WJR 33.3

WSPÓLNOTA W ZAMOSCIU

W JEGO RĘKU

4 + 6 =

Bądźmy w kontakcie

e-mail: info@wjegoreku.pl