Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

W JEGO RĘKU

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Pwt 33.3

DIAKONIA UWIELBIENIA

 

Jesteśmy grupą ludzi, która w naszej Wspólnocie odkrywa w sobie dar wielbienia Pana. Podczas wspólnej modlitwy charyzmatycznej, w miarę jak otwieramy się na działanie Ducha Świętego, Bóg chce nam dać się poznać. Odkrywa nam rąbek tajemnicy swego Bytu, swej Istoty. Podobnie, jak podczas modlitwy osobistej, w czasie wspólnych spotkań, chce On z nami przebywać, chce mówić do nas, chce być „Bogiem z nami”. Naszym zadaniem jest pozwolić Mu na to oraz pomóc innym wejść w modlitwę uwielbienia. Służyć Bogu darem uwielbienia to dla nas wielki przywilej i odpowiedzialność. Chcemy to czynić z radością, ale i pokorą, czyli pełną bojaźni czcią. Pragniemy wzrastać w tym darze i rozwijać go poprzez spotkania w naszej diakonii, dni skupienia, warsztaty muzyczne i rekolekcje. Jeśli odkrywasz w sobie ten dar to dołącz do nas i razem chwalmy Jezusa! Jesteśmy obecni na każdym piątkowym spotkaniu wspólnotowym,.

DIAKONIA PROROCKA
..Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą;…. (Rz 12, 4 n)
Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!
Czym jest proroctwo?
Charyzmat proroctwa jest jednym z darów Duch Świętego "Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze." ( 1 Kor 14, 1n). Dar proroctwa to swego rodzaju przesłanie z nieba – dar, dzięki któremu Bóg przemawiając przez konkretną osobę, kieruje swoje słowo do konkretnych osób lub całej zgromadzonej wspólnoty. W tak rozumianym proroctwie nie chodzi jednak o przepowiadanie przyszłości. Choć może się i tak zdarzyć. Proroctwo nie jest też jakąś nową formą objawienia. Wręcz przeciwnie: zarówno prorokujący jak i przesłanie pozostają całkowicie w służbie aktualnego nauczania Kościoła, opartego na Piśmie Świętym i Tradycji.
Można więc powiedzieć, że proroctwo ma za zadanie przede wszystkim aktualizować Boże Objawienie w konkretnych momentach życia poszczególnych osób i wspólnot. Właśnie dlatego, kiedy proroctwo jest głoszone w zgromadzeniu wiernych, posiada wielki wpływ na sposób prowadzenia ludzi do Boga jak i na samo indywidualne doświadczenie wiary – na pogłębienie i obudzenie żywej świadomości bliskiej i miłującej obecności Ducha Świętego.
Celem i zadaniem diakonii prorockiej jest szczególnie przyjmowanie, odczytywanie, rozeznawanie i ogłaszanie Słowa Bożego, czyli proroctw na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty, (a także w innych sytuacjach np. na modlitwie wstawienniczej) wskazanych przez Pana.
Natomiast na spotkaniach formacyjnych diakonii uczymy się jak wzrastać w posłudze i posługiwać się charyzmatem proroctwa. Staramy się poszukiwać Bożego Słowa i Jego Woli, a więc tego do czego wzywa Pan poszczególne osoby, diakonię lub całą Wspólnotę.
Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają!
Zadania członków diakonii prorockiej
Osoby będące w diakonii prorockiej muszą trwać przy Panu Bogu, modlić się codziennie, czytać Pismo Święte i wsłuchiwać się w słowo Boga skierowane do niego na dany czas. Aktywnie poszukiwać woli Pana. Często jednak w miarę swoich możliwości i obowiązków uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz we Mszy Świętej. Prosić Boga o prowadzenie i kierowanie, prosić o zachętę. Modlić się, aby Bóg działał przez niego. Prorok powinien modlić się za siebie i innych. Prorok nie powinien bez ważnych przyczyn opuszczać spotkań wspólnotowych, korzysta z posługi stałego spowiednika lub kierownika duchowego.
Prorok jest posłuszny Kościołowi. We Wspólnocie posłuszeństwo realizuje się wobec pasterza i osoby odpowiedzialnej za diakonię prorocką. Obowiązkiem każdego członka diakonii prorockiej jest przekazywanie proroctw osobie odpowiedzialnej.
Proroctwo jest wypowiadane na spotkaniu Wspólnoty. Jest ona dla Wspólnoty lub dla osoby, która prosiła o modlitwę, np. wstawienniczą. Jeśli ktoś nie prosił o modlitwę, prorok nie przekazuje proroctwa, nawet gdy mu się wydaje, że je otrzymał.
Osoba prorokująca powinna dbać o swój dar, rozwijać go i pielęgnować, przyjmować i głosić Słowo Boga. Dar będzie wzrastał tylko wtedy, gdy prorok będzie nim służył innym. Dlatego każda osoba obecna na spotkaniu Wspólnoty (nie tylko z diakonii prorockiej) powinna być otwarta się na działanie Ducha Świętego.
Kto może być w diakonii prorockiej?
Posługiwanie charyzmatem proroctwa nie jest łatwe, wymaga determinacji ,odwagi i łamania stereotypów w sobie. Należy pamiętać że jesteśmy narzędziem w ręku Boga , który wzywa nas do wypowiedzenia SŁOWA, które Pan chce wypowiedzieć przez ciebie, tak jak potrafisz i czujesz bez upiększeń i frazesów. Jeśli prorok ma mówić w imię Boga, to wcześniej musi się całkowicie poddać Jego woli , nasłuchując głosu Boga. Bóg nie posługuje się człowiekiem jak nagraną płytą, ale korzysta z jego wszystkich zasobów: uczuć, woli, rozumu, ust, stylu bycia ,języka – aby przez nie przemawiać do obecnych. Dlatego w dar ten wrastamy stopniowo, po głębokim i osobistym zawierzeniu się. Ponadto każdy charyzmat – a zawłaszcza proroctwa – wymaga potwierdzenia i rozeznania przez osoby do tego powołane, bez ich akceptacji nie można nim posługiwać.
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! (1 Tes 5,18-20)
Diakonia wychowawcza
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” Mk 10,14
Odpowiadając na to wezwanie Pana chcemy otoczyć troską dzieci w naszej Wspólnocie. Naszą pasją jest praca z dziećmi na wielu obszarach. W czasie naszych spotkań modlitewnych, rekolekcji, jesteśmy po to, aby dzieci mogły poznawać Jezusa i nawiązywać z Nim bliską więź przez modlitwę, uwielbienie, słuchanie Słowa Bożego i zabawę. Pragniemy aby nasze dzieci odkrywały i rozwijały w sobie różne talenty i zainteresowania. Chcemy także pomagać im budować wspólnotę przez wzajemny szacunek, przyjaźń i bliskie więzi między sobą.
Techniczna
Jesteśmy po to, aby spotkania naszej Wspólnoty odbywały się bez żadnych zakłóceń technicznych. Dbamy o to, aby nasza sala i wszystkie miejsca, z których korzystamy były jak najlepiej przygotowane. Komputery, projektory, miksery, mikrofony, głośniki, odsłuchy, przewody, reflektory – to m.in. nasze atuty. Jeśli dostrzegasz jakiś szczegół w wystroju naszej sali, masz ochotę wpłynąć na poprawę nagłośnienia, oświetlenia, czy serwisu kawowego – to właśnie jest miejsce dla Ciebie!
Diakonia modlitwy domowej
 „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” Flp 4,6-7. To wezwanie św. Pawła jest dla nas inspiracją do nieustannej modlitwy za Kościół i naszą Wspólnotę. Nasza służba dokonuje się poprzez modlitwę w naszych domach gdzie stajemy przed Panem, aby przedstawiać Mu intencje Wspólnoty. Chcemy powierzać Panu dzieła, które podejmowane są w naszej Wspólnocie oraz towarzyszyć modlitwą naszym Braciom i Siostrom w ich drodze za Jezusem, w ich potrzebach i doświadczeniach. Ta mało widoczna, ale bardzo potrzebna służba daje nam wielką radość i pozwala wzrastać w przyjaźni z Bogiem i Braćmi.
Diakonia nauczająca
„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2,1-2
Pierwszym naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, która dotyka i przemienia ludzkie serca. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa i wprowadzania go w życie. Odczuwamy w sobie szczególne wezwanie do słuchania Bożego głosu, studiowania Biblii i nauczania Kościoła, aby pomagać innym rozumieć Boże Słowo i odpowiadać na Jego wezwanie.
DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
Wstawiać się za kimś oznacza „ujmować się za kimś”. Posługa modlitwy wstawienniczej jest formą „ujmowania się za kimś” przed Bogiem. Jest orędowaniem braci i sióstr za osobą, która nie jest w stanie udźwignąć swojego osobistego ciężaru.
W Biblii znajdziemy wiele przykładów takiej modlitwy. Pierwszy pochodzi z Księgi Wyjścia (Wj 17, 8-13), kiedy to Mojżesz modlił się za walczący lud Izraela. Kiedy jego ręce były uniesione, Izrael wygrywał, gdy Mojżesz słabł i opuszczał ręce, natychmiast przewagę zdobywał przeciwnik. Po pewnym czasie stało się jasne, że nie da rady trzymać rąk w górze bez przerwy. Tu z pomocą przyszli Aaron i Chur, którzy podtrzymywali jego ręce, kiedy słabły. To do nich często porównywane są osoby posługujące modlitwą wstawienniczą – symbolizują bowiem pomoc w sytuacji, kiedy brak już sił, by modlić się samemu.
Drugim fragmentem jest uzdrowienie paralityka. Jezus uzdrowił go ze względu na wiarę nie jego samego, lecz jego przyjaciół. (Mt 9, 1-8, Mk 2, 1-12, Łk 5, 17-26). Sytuacja ta pokazuje, że kiedy czujemy, że nie mamy już wiary w to, że moc Boga może objawić się w naszym życiu, należy prosić o wstawiennictwo innych. Każdego z nas niejednokrotnie dotyka jakiś „paraliż” duchowy lub fizyczny. Wierzymy, że Pan kocha każdego człowieka i każdy jest Mu bliski. W modlitwie wstawienniczej przynosimy innych do Jezusa i ufamy, że On sam będzie działał i przychodził z pomocą naszym potrzebom.
Posługa wstawiennictwa, jak mówi Katechizm, jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest bowiem jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. I dalej: W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych (KKK 2634-2636).
Kiedy Twoje problemy Cię przygniatają i wiesz, że bez czyjejś pomocy nie zrobisz ani kroku, albo czujesz, że znalazłeś się „pod ścianą” – zapraszamy! Nasza posługa polega na szczerej, bratniej modlitwie za Ciebie i sprawę, która jest trudna i boli. Opieramy się w wierze na obietnicy, którą zostawił nam Jezus: „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,19-20).
Diakonia modlitwy wstawienniczej posługuje w każdy piątek (z wyjątkiem 2 piątku miesiąca) od godz. 17:30 w Strefie 33.3 przy ul. Kilińskiego 84B. W każdy 2 piątek miesiąca spotykamy się całą Wspólnotą w kościele pw. MBKP w Zamościu o godz. 19.00 na celebrowanie Eucharystii. Po jej zakończeniu trwamy w adoracji Najświętszego Sakramentu i prosimy, aby Pan nas dotykał i uzdrawiał.
DIAKONIA MIŁOSIERDZIA

„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.” (Jk 2, 14-17).

Pociągnięci tym Słowem, a także potrzebą serca powstała Diakonia Miłosierdzia. Naszą misją jest troska o osoby będące w kryzysie finansowym, zdrowotnym, duchowym, poprzez aktywne działania, by im pomóc. Ponadto chcemy uwrażliwienie ludzi na problemy innych i zaszczepić w nich idę niesienia pomocy.

Robimy to m.in. przez zakup żywności, środków czystości, sprzętu AGD, pomoc w opłacie rachunków, kupnie drogich leków itp. Sprzęt, który przekazujemy potrzebującym czasami jest używany, ale w dobrym stanie, przekazany przez wielkodusznych ludzi z naszej wspólnoty. Bywa, że służymy innym swoim czasem i pracą by poprawić warunki życia osób niezdolnych do samodzielnego zrealizowania remontów, prac domowych, które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie robotnika.

Każda osoba, której pomagamy ma swoje marzenia i zasługuje na godne życie. Nasza diakonia stara się chociaż niektóre z tych marzeń spełniać. Jeśli i ty chcesz mieć w tem swój namacalny udział dołącz do nas lub wesprzyj nasze dzieła.

Napisz e-maila
milosierdzie@wjegoreku.pl

Napisz lub zadzwoń do nas :

tel. 513 779 706 – Grzegorz.
605-554-751 -Ula

CAFE 33,3

Diakonia Cafe 33,3 swoją posługę rozpoczęła zimą 2016 r. To co nas charakteryzuje to chęć służenia innym. W Kościele katolickim słowo „diakonia” dotyczy różnych form działalności. Wymyśliliśmy więc nietypową działalność, mianowicie kawiarenkę. Można nas nazwać diakonią gościnności. Chcemy, aby ludzie się ze sobą poznawali, integrowali. Nie ma nic lepszego, jak rozmowy przy wspólnym stole, kawce, herbatce, ciasteczku 🙂
W skład Cafe 33,3 obecnie wchodzi 5 osób. Kawiarenka jest czynna zawsze przed spotkaniem wspólnotowym (od godz.: 17:50). Jeśli chcesz dołączyć, to serdecznie zapraszamy!
Jeśli chcesz dołączyć, to serdecznie zapraszamy!

Inżynieria Duchowości

Inżynieria Duchowości to comiesięczna audycja w Katolickim Radiu Zamość.
Staramy się w niej poruszać ciekawe, ważne i intrygujące tematy, które dotykają relacji człowieka z Bogiem.
Zaproszeni goście dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i wiedzą. Każdy może podzielić się swoim spojrzeniem na dany temat. Poprzez audycje chcemy dzielić się swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem i tym jak my sami przeżywamy nasze życie razem z Nim.

POSŁUCHAJ AUDYCJI

TV 33.3
Służba ołtarza
Wielkim przywilejem dla nas jest to, aby służyć Panu w czasie celebracji liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii. Czujemy szczególne wezwanie do poznawania Liturgii oraz czynności związanych ze służbą przy ołtarzu. W ten sposób chcemy służyć Chrystusowi naszemu Panu.

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MK 16, 15-18

WJR 33.3

WSPÓLNOTA W ZAMOSCIU

W JEGO RĘKU

11 + 8 =

Bądźmy w kontakcie

e-mail: info@wjegoreku.pl